Τρίτη 06 Ιουν 2023
Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023 13:32

Εργασίες συντήρησης - ρύθμισης της εγκατάστασης φυσικού αερίου (καυστήρα - λέβητα -καπνοδόχου - δικτύου σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων) του κτηρίου Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) επί της οδού Βατάτζη 37, Τ.Κ. 114 72 Αθήνα.

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

1039 202.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός, Λογαριασμός: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

200,00 €.  

Φ.Π.Α.       24%    

48,00 €.    

ΜΕ Φ.Π.Α.

248,00 €.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εργασίες συντήρησης - ρύθμισης της εγκατάστασης φυσικού αερίου (καυστήρα - λέβητα - καπνοδόχου- δικτύου σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων) του κτηρίου Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) επί της οδού Βατάτζη 37, Τ.Κ. 11472 Αθήνα, προκειμένου να εκδοθεί φύλλο συντήρησης και ρύθμισης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2654/9-11-2011. Το κτήριο διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα φυσικού αερίου ισχύος 65 kW και συνολικό πλήθος σωμάτων καλοριφέρ 27.

Σχετ.:

1) Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01-07-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’  3424/02-07-2022).

2) Η με αριθ. ΟΙΚ 189533 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2654/09-10-2022).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,   σύμφωνα    με     το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013    (Α’ 167), όπως ισχύει.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κτήριο Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) επί της οδού Βατάτζη 37, Τ.Κ. 114 72 Αθήνα.

CPV

45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θα ακολουθήσει πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

α) Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής

   www.yme. gr και www.ggde.gr και

β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr.