Τρίτη 23 Ιουλ 2024
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024 17:16

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 11/06/2024 και από ώρα 13:42 έως και ώρα 19:37, στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να αποτυγχάνει η μεταμόρφωση (upload) αρχείων στο σύστημα.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών,

προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την

παρούσα ενημέρωση και την (β) σχετική ΚΥΑ, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.