Παρασκεύη 21 Ιουν 2024

Γενική νομοθεσία

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109) Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109)

Date added: 09/26/2022
Date modified: 09/26/2022
Filesize: 127.49 kB
Downloads: 2275

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022

Date added: 04/08/2022
Date modified: 04/08/2022
Filesize: 109.54 kB
Downloads: 2566

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με την αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 2022
σας ενημερώνουμε τα εξής:
Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2022, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει», που εγκρίθηκε με την αριθμ.
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-5-2017 (ΦΕΚ Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017, Β΄2724), έχει τιμή (τκ) = 1, 260.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, η τιμή αυτή «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004».
Έτσι με βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και μετά την αναπροσαρμογή του Έτους Βάσης (2009 Δεκεμβ.= 101,78) ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου 2004
αναμορφώθηκε σε 87,79 και ο αντίστοιχος δείκτης Δεκεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε σε 110,64. Ως εκ τούτου η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 110,64 / 87,79 ισούται με 1,260.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 8.δ.ββ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2022 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την
ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 624d6aa4227962d630163135 στις 06/04/22 17:26
η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει τιμή του συντελεστή (τκ) =1,260.

Εγκύκλιος 1/2022 - Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 Εγκύκλιος 1/2022 - Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016

Date added: 01/27/2022
Date modified: 01/27/2022
Filesize: 126.03 kB
Downloads: 2860

Οι συντελεστές αναθεώρησης των τριών πρώτων τριμήνων Α,Β,Γ του 2021, εφαρμόζονται χωρίς να συσχετίζονται μεταξύ τους, σε όλα τα εν εξελίξει έργα ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους. Οι συντελεστές αναθεώρησης του Γ’ τριμήνου 2021 θα ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές και για τα επόμενα τρίμηνα. Για εργασίες των οποίων συντελεστές αναθεώρησης δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση, αυτές θα αναθεωρούνται με χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών. Ο μειωμένος συντελεστής σ1=0,07 ισχύει για τα έργα που θα δημοπρατηθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ.