14 Απρ 2024

Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων εργαστηρίων ΦΕΚ 1453 Β Θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων εργαστηρίων ΦΕΚ 1453 Β

Date added: 04/25/2019
Date modified: 04/25/2019
Filesize: 211.44 kB
Downloads: 3413

ΦΕΚ 1839_Β 25-5-2017 ΦΕΚ 1839_Β 25-5-2017

Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: 190.31 kB
Downloads: 3230

Στο ΦΕΚ 1839/Β’/ 25-5-2017 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ. 23597/ΦΝ 429/19-52017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκαν διορθώσεις / προσθήκες στο κείμενο του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016).

Από τις διορθώσεις / προσθήκες που περιλαμβάνονται στην Απόφαση αυτή επισημαίνουμε ιδιαίτερα την προσθήκη που αφορά στην δυνατότητα χρήσης, υπό προϋποθέσεις, εργοστασιακού σκυροδέματος σε εργοτάξια, (ορισμός Α3.1-23 και παράγραφος Β6.1), καθώς επίσης την προσθήκη στον Πίνακα Β5-1, ορίων για την τυπική απόκλιση στα κριτήρια εσωτερικού ελέγχου του παραγωγού εργοστασιακού σκυροδέματος.

Διευκρινίζεται ότι στα Δελτία Αποστολής του παραδιδόμενου εργοστασιακού σκυροδέματος θα πρέπει να αναγράφονται τα οριζόμενα στην παρ. Β5.10 στοιχεία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το υπ’ αρ. 25, ήτοι ένδειξη «χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής», για τους τύπους σκυροδέματος που δεν έχουν πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής ή στην περίπτωση πιστοποιημένου σκυροδέματος τα υπ’ αρ. 23 και υπ’ αρ. 24, ήτοι, αντίστοιχα, όνομα και ένδειξη του φορέα πιστοποίησης για τα εργοστάσια με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής (για τους τύπους σκυροδέματος που έχουν πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής) και αριθμός πιστοποιητικού από τον φορέα πιστοποίησης (σε εμφανές σημείο) για τα εργοστάσια με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής (για τους τύπους σκυροδέματος που έχουν πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής). Ειδικά για το ζήτημα αυτό, με αφορμή σχετικές ερωτήσεις και πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΥ, επισημαίνεται ότι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016 (παρ. Β5.1.2), για εργοστασιακό σκυρόδεμα με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής