14 Απρ 2024

Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΦΕΚ  4007 14-12-16 Τροποποίηση ΚΤΣ ΦΕΚ 4007 14-12-16 Τροποποίηση ΚΤΣ

Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: 170.09 kB
Downloads: 3107

Στο ΦΕΚ 4007/τ.Β’/14-12-2016 δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5-12-2016 νεότερη Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος του κατά ένα τετράμηνο, ήτοι για τις 2-4-2017. Στην ίδια Απόφαση ορίζονται επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του ΚΤΣ-2016, ανάλογα με την χρονική φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών ή της υλοποίησης της ανάθεσης ή εκτέλεσης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών ή κατασκευής έργων. Σημειώνεται επίσης ότι οι μεταβατικές περίοδοι που ορίζονται στο κείμενο του Κανονισμού (εδάφια Β5.3.1.θ, Β5.10 στοιχείο 22 και Β5.3.1.κ) διατηρούνται λογιζόμενες από την νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού.
Η προαναφερόμενη μετάθεση της έναρξης εφαρμογής και η θεσμοθέτηση μεταβατικών διατάξεων έγινε προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετος χρόνος προετοιμασίας για την πλήρη και απρόσκοπτη εφαρμογή του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος από τους εμπλεκόμενους, αλλά και ρύθμιση συμβατικών και πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν λόγω της μετάβασης από τον ΚΤΣ-97 στον ΚΤΣ-2016

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016 (2) Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016 (2)

Date added: 07/18/2016
Date modified: 07/18/2016
Filesize: 174.71 kB
Downloads: 3127

Στην αριθμ.Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-2016 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1561/2-6-2016/τ.Β’, στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 18057 διορθώνεται:

το εσφαλμέμο: «Β5.3.1.η»

στο ορθό       : «Β5.3.1.θ» 

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016

Date added: 06/07/2016
Date modified: 06/07/2016
Filesize: 2.28 MB
Downloads: 6462