Τρίτη 30 Νοε 2021

Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ)

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016

Date added: 06/07/2016
Date modified: 06/07/2016
Filesize: 2.28 MB
Downloads: 3975

ΦΕΚ  4007 14-12-16 Τροποποίηση ΚΤΣ ΦΕΚ 4007 14-12-16 Τροποποίηση ΚΤΣ

Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: 170.09 kB
Downloads: 2161

Στο ΦΕΚ 4007/τ.Β’/14-12-2016 δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5-12-2016 νεότερη Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος του κατά ένα τετράμηνο, ήτοι για τις 2-4-2017. Στην ίδια Απόφαση ορίζονται επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του ΚΤΣ-2016, ανάλογα με την χρονική φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών ή της υλοποίησης της ανάθεσης ή εκτέλεσης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών ή κατασκευής έργων. Σημειώνεται επίσης ότι οι μεταβατικές περίοδοι που ορίζονται στο κείμενο του Κανονισμού (εδάφια Β5.3.1.θ, Β5.10 στοιχείο 22 και Β5.3.1.κ) διατηρούνται λογιζόμενες από την νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού.
Η προαναφερόμενη μετάθεση της έναρξης εφαρμογής και η θεσμοθέτηση μεταβατικών διατάξεων έγινε προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετος χρόνος προετοιμασίας για την πλήρη και απρόσκοπτη εφαρμογή του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος από τους εμπλεκόμενους, αλλά και ρύθμιση συμβατικών και πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν λόγω της μετάβασης από τον ΚΤΣ-97 στον ΚΤΣ-2016