04 Δεκ 2022

Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

ΦΕΚ  4007 14-12-16 Τροποποίηση ΚΤΣ ΦΕΚ 4007 14-12-16 Τροποποίηση ΚΤΣ

Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: 170.09 kB
Downloads: 2782

Στο ΦΕΚ 4007/τ.Β’/14-12-2016 δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5-12-2016 νεότερη Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος του κατά ένα τετράμηνο, ήτοι για τις 2-4-2017. Στην ίδια Απόφαση ορίζονται επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του ΚΤΣ-2016, ανάλογα με την χρονική φάση των προπαρασκευαστικών ενεργειών ή της υλοποίησης της ανάθεσης ή εκτέλεσης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών ή κατασκευής έργων. Σημειώνεται επίσης ότι οι μεταβατικές περίοδοι που ορίζονται στο κείμενο του Κανονισμού (εδάφια Β5.3.1.θ, Β5.10 στοιχείο 22 και Β5.3.1.κ) διατηρούνται λογιζόμενες από την νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού.
Η προαναφερόμενη μετάθεση της έναρξης εφαρμογής και η θεσμοθέτηση μεταβατικών διατάξεων έγινε προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετος χρόνος προετοιμασίας για την πλήρη και απρόσκοπτη εφαρμογή του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος από τους εμπλεκόμενους, αλλά και ρύθμιση συμβατικών και πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν λόγω της μετάβασης από τον ΚΤΣ-97 στον ΚΤΣ-2016

ΦΕΚ 1839_Β 25-5-2017 ΦΕΚ 1839_Β 25-5-2017

Date added: 07/24/2017
Date modified: 07/24/2017
Filesize: 190.31 kB
Downloads: 2775

Στο ΦΕΚ 1839/Β’/ 25-5-2017 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ. 23597/ΦΝ 429/19-52017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκαν διορθώσεις / προσθήκες στο κείμενο του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016).

Από τις διορθώσεις / προσθήκες που περιλαμβάνονται στην Απόφαση αυτή επισημαίνουμε ιδιαίτερα την προσθήκη που αφορά στην δυνατότητα χρήσης, υπό προϋποθέσεις, εργοστασιακού σκυροδέματος σε εργοτάξια, (ορισμός Α3.1-23 και παράγραφος Β6.1), καθώς επίσης την προσθήκη στον Πίνακα Β5-1, ορίων για την τυπική απόκλιση στα κριτήρια εσωτερικού ελέγχου του παραγωγού εργοστασιακού σκυροδέματος.

Διευκρινίζεται ότι στα Δελτία Αποστολής του παραδιδόμενου εργοστασιακού σκυροδέματος θα πρέπει να αναγράφονται τα οριζόμενα στην παρ. Β5.10 στοιχεία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το υπ’ αρ. 25, ήτοι ένδειξη «χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής», για τους τύπους σκυροδέματος που δεν έχουν πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής ή στην περίπτωση πιστοποιημένου σκυροδέματος τα υπ’ αρ. 23 και υπ’ αρ. 24, ήτοι, αντίστοιχα, όνομα και ένδειξη του φορέα πιστοποίησης για τα εργοστάσια με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής (για τους τύπους σκυροδέματος που έχουν πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής) και αριθμός πιστοποιητικού από τον φορέα πιστοποίησης (σε εμφανές σημείο) για τα εργοστάσια με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής (για τους τύπους σκυροδέματος που έχουν πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής). Ειδικά για το ζήτημα αυτό, με αφορμή σχετικές ερωτήσεις και πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΥ, επισημαίνεται ότι το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016 (παρ. Β5.1.2), για εργοστασιακό σκυρόδεμα με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής

Θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων εργαστηρίων ΦΕΚ 1453 Β Θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων εργαστηρίων ΦΕΚ 1453 Β

Date added: 04/25/2019
Date modified: 04/25/2019
Filesize: 211.44 kB
Downloads: 2845