03 Ιουν 2020
Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018 14:05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«Διαμόρφωση του Ο.Τ. 25Α κατ' εφαρμογή του αρ.35 του ν.4414/16»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.Δ21/οικ1136/ΦΔ01.02/24-08-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την οποία:
1. Εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.600.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2013ΣΕ0730000 της ΣΑΕ 073 και η διάθεση ισόποσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση του Ο.Τ. 25Α κατ' εφαρμογή του αρ. 35 του ν.4414/16»
2. Εγκρίθηκε ως διαδικασία για την ανάθεση του υπόψη έργου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε λόγους απρόβλεπτους για την Αναθέτουσα Αρχή, η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 95 παρ.2α του ν.4412/2016).
3. Ορίσθηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Αθήνας αυτής.
4. Εγκρίθηκε ο πίνακας οικονομικών φορέων που θα μετέχουν στη διαπραγμάτευση ως κάτωθι:
1) ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ κ ΜΕΤ. ΚΑΤ
2) ΤΕΚΑΛ. Α.Ε.
3) ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε.
4) ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.
5. Εγκρίθηκαν τα τεύχη του διαγωνισμού του υπόψη έργου όπως αυτά συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Κατασκευών Έργων Υποδομών Υγείας, Παιδείας, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη και θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών.
6. Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού.
σας απευθύνουμε την παρούσα πρόκληση, προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την υποβολή της προσφοράς σας για την ανάθεση του έργου του θέματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη συνημμένη Διακήρυξη του έργου.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018 14:05