03 Ιουν 2020
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 13:25

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευς για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους σε έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ»


Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους σε έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ» με την διαδικασία της παρ. 2, του αρ. 128 του Ν. 4412/2016,

Σας απευθύνει
Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους σε έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ» (κατά την παρ. 2, του άρθρου 128, του Ν. 4412/2016) αφορά στην εκτίμηση των απαλλοτριούμενων ακινήτων, για κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου αυτοτελώς, όπως εδαφική έκταση, λοιπές ουσιώδεις κτιριακές ή παραγωγικές εγκαταστάσεις και επικείμενα του περιβάλλοντα χώρου (δέντρα, φυτείες, περιφράξεις, κλπ.) και αναλυτικότερα:
-εκτίμηση περί της ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτησιών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.2971/01.
-εκτίμηση της τυχόν απομείωσης της αξίας των τμημάτων που απομένουν μετά την απαλλοτρίωση.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική δαπάνη για τις ως άνω εκτιμήσεις ανέρχεται στο ποσό των 59.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β, του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100005 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών ορίζεται σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.
Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα ως εξής:
1. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ώρα 10:00 π.μ.
2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙOY, ώρα 10:30 π.μ.
3. ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟY, ώρα 11:00 π.μ.
4. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ώρα 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 13:26