03 Ιουν 2020
Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 13:34

Ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. 1440/24-01-2019 Απόφασης μας με θέμα « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα »

ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕ

Την αριθμ. πρωτ. 1440/24-01-2019 Απόφασή μας με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή
ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα, σύμφωνα με το ν. 4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»