03 Ιουν 2020
Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 18:42

Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στα πλαίσια της διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού ανάθεσης συμβάσεως για το έργο:«ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.140/05-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΩΞ465ΧΘΞ-7ΣΨ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ. Δ16/Θ/οικ. 162/07-02-2019 Πρόσκλησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και λόγω διακοπής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από την Παρασκευή 15-02-2019 έως και τη Δευτέρα 18-02-2019

Προσκαλεί

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) / Προμήθειες – Υπηρεσίες ( σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :
1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Κ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ – Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
2. ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΣΧΟ
3. ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ κα ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ κα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΑΚΗ
προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στα πλαίσια της διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο ανάθεσης συμβάσεως για το έργο : «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ».
Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11.30 π μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 18:43