03 Ιουν 2020
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 10:45

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Οικονομοτεχνικού Συμβούλου/Εμπειρογνώμονα για το έργο «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος - Παράκαμψη Πύλου - Μεθώνη»

 Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Β/Ε0/Φ21.4/2483/02-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΨΣ465ΧΘΞ-8Υ1) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την 11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.,σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α’ 178) και ισχύει, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  2. Δ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-Γ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
  3. ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Οικονομοτεχνικού Συμβούλου/Εμπειρογνώμονα, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, στη διαδικασία σχεδιασμού, δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος - Παράκαμψη Πύλου - Μεθώνη», μέσω της διαδικασίας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 10:46