03 Ιουν 2020
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 13:02

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος - Παράκαμψη Πύλου - Μεθώνη»

 Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, (εφεξής ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. Β/Ε0/Φ21.1/2480/02-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΥΔ465ΧΘΞ-ΡΑΤ) (ΑΔΑΜ: 19AWRD004758047/09-04-2019) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

προσκαλεί

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α’ 178) και ισχύει, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. ΜΑΡΙΑ Ι. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  2. ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  3. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ, στη διαδικασία σχεδιασμού, δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος - Παράκαμψη Πύλου - Μεθώνη», μέσω της διαδικασίας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

                     Η διαδικασία διαπραγμάτευσηςθα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

                     Οι ανωτέρω Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται όπως υποβάλλουν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

                     Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ,

                     Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

                     Ύστερα από την αποσφράγιση και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο μειοδότης θα κληθεί εκ νέου για την υποβολή νέας βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς με σχετική Πρόσκληση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ, η οποία θα του κοινοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 13:03