06 Ιουν 2020
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 12:16

Πρωτογενές αίτημα προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής του ΚΥ 7638 υπηρεσιακού οχήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο   Παροχής Υπηρεσιών και Προμήθεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ & ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

           ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

1

ΤΣΙΜΟΥΧΑ

1

ΤΣΙΜΟΥΧΑ

1

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

3

ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

1

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

1

ΙΜΑΝΤΑΣ

1

ΛΑΣΤΙΧΟ MICHELIN      ENERGY SAVER,91T

4

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

4

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

4

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

1

ΡΟΔΕΛΑ ΤΑΠΑΣ

1

Κωδικός CPV

CPV 50112000-3(Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων).

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

1.271,30€

Φ.Π.Α. 24%

305,11€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

         1.576,41€

Χρηματοδότηση

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ. 1039 201, ΑΛΕ 2420302001& 2410204001(Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων - αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μεσών ξηράς).

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Δικαιολογητικά για την εξόφληση

  1. Φορολογική
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  3. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
  4. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Κρατήσεις

 

    Δημοσιότητα

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr