06 Ιουν 2020
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 13:13

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών»

 Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει προκηρύξει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ». Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 350.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΔΕ ΣΑΕΠ 588/με κωδικό 2014ΕΠ58800005.4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 299.051,99€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).