06 Ιουν 2020
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 13:20

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης&Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «Περίφραξη&διαμόρφωση ΚΜ 2810 Δήμου Κω στον Αγ.Γεώργιο Λάμπης (Ν. Αλικαρνασσός)»(Α.Μ.03/2019)

 Ο Δήμος Κω κατ' εφαρμογή:

1. Του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ.Υποδομών και Μεταφορών
3. Της με αρ. 98/16-04-2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί ορισμού ημερομηνίας κλήρωσης»

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, του έργου : « Περίφραξη και διαμόρφωση ΚΜ 2810 Δήμου Κω στην περιοχή Αγ. Γεωργίου στην Λάμπη (Ν.Αλικαρνασσός)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ. 

Το έργο θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 30.7336.0131 του δημοτικού προϋπολογισμού με το ποσό των 108.000,00 € για το έτος 2019 και 192.000,00 € για το 2020. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Κω.

Το έργο αφορά στην κατασκευή περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα και την διαμόρφωση χώρου με βοτσαλωτό σκυρόδεμα στην ΚΜ 2810 στην περιοχή Αγ. Γεωργίου.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr