06 Ιουν 2020
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 14:01

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης&Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας& Αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης-10-2015 περιοχές του Δήμου Φυλής – Αντιστήριξη πρανών»

Ο Δήμος Φυλής, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι αναφερόμενων έργων.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την υπ.αρ.474 (αρ.πρωτ. 13511/25-04-2018) απόφαση Δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
α. Από τον Χρήστη της Εφαρμογής, υπάλληλο του Δήμου Φυλής, Ευγενία Καραμπίνη του Ιωάννη, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και
β. Την υπάλληλο του Δήμου Φυλής, Βουτσινά Βενετία του Πλαστήρα, ειδικότητας ΔΕ Σχεδιαστών

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη τουσχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου:

1. «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ» Α.Μ.: 95/2019, προϋπολογισμού 1.227.689,49€ με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, που θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Φυλής.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22-04-2019 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr)