20 Ιουλ 2019

Νέα / Ανακοινώσεις

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Δ16/ΑΕΡΟΔ/798/16-05-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-05-2019 (ΑΔΑ:6ΨΒΒ465ΧΘΞ-82Η) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί

την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) / Δημόσια Έργασύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016)τους κάτωθι φορείς:

  1. Γραφείο ΔΟΞΙΑΔΗ Σύμβουλοι για Οικιστική και Ανάπτυξη Α.Ε.
  2. ΣΥΣΤΑΣ Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών
  3. ΣΑΛΦΩ και Συνεργάτες Α.Ε. Μελετητική Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων ΑΕ
  4. ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Τοπογραφικών – Πολεοδομικών – Περιβαλλοντικών – Οδοποιίας – Στατικών ΑΕ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης και Οργάνωσης (κατά το άρθρο 128 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στα πλαίσια ανάθεσης της αρμοδιότητας για τη διαδικασία σχεδιασμού, διενέργειας των απαραίτητων διαδικασιών ανάθεσης και εν γένει αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής της Σύμβασης Αξιοποίησης για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Ν. Αγχιάλου, Καλαμάτας, Αράξου, Λήμνου, Χίου, Ικαρίας, Σκύρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Σητείας, Λέρου, Κάσου, Καρπάθου, Κυθήρων και Καστελόριζου.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:00 π.μ.