Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 12:54

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Μικρή επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου (ΚΑΣΟΒ)» προϋπολογισμού 1.426.000,00€

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Μικρή επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου (ΚΑΣΟΒ)», προϋπολογισμού 1.426.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη 2η και άνω τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας και 1η και άνω τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ). Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας και στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ.