25 2021
Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2013 12:33

Γενικά περι ΕΗΜ

ΕΘΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

( αφορά στις περιοχές και παρόχους ΕΥΤ

σύμφωνα με το άρθρο 19 της Απόφασης 2009/750/ΕΚ

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

  • Ε.Υ.Τ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) στοχεύει στη διευκόλυνση των χρηστών του οδικού δικτύου ώστε σε ολόκληρο το Διευρωπαϊκό Δίκτυο, όπου εισπράττονται διόδια με ηλεκτρονικό τρόπο, να προσφέρεται η δυνατότητα πληρωμής μέσω μιας μόνο σύμβασης και με μία μόνο συσκευή επί του οχήματος .


Η ΕΥΤ προβλέπεται στην Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα και στην Απόφαση 2009/750/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας Τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της, που εξεδόθη σε εφαρμογή της.

  • Εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο Ε.Υ.Τ.

 Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Απόφασης 2009/750/EΚ της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων και των τεχνικών στοιχείων της, τα Κράτη Μέλη πρέπει να τηρούν Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο, που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους τομείς ΕΥΤ στο έδαφός τους καθώς και παρόχους ΕΥΤ, στους οποίους έχει εγκριθεί η καταχώρηση σε σχετικό μητρώο. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων διατηρεί το εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο για την Ελλάδα, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας www.ggde.gr.

Α. Το Ελληνικό Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο που παρουσιάζεται στη συνέχεια περιλαμβάνει:

- τους φορείς χρέωσης διοδίων

- τις τεχνολογίες διοδίων που χρησιμοποιεί έκαστος φορέας

- τα δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων

- τη δήλωση περιοχής ΕΥΤ

Ο επισυναπτόμενος χάρτης περιλαμβάνει τα τμήματα του οδικού δικτύου και τα μεγάλα τεχνικά έργα όπου επιβάλλονται τέλη διοδίων καθώς και ο αντίστοιχος φορέας χρέωσης διοδίων.

Παρατίθενται επίσης περαιτέρω πληροφορίες για ένα έκαστο φορέα χρέωσης διοδίων προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υποψήφιων παρόχων της ΕΥΤ.

Β. Προς το παρόν δεν έχει ζητηθεί η έγκριση καταχώρησης και δεν έχει εγκριθεί η καταχώρηση παρόχων ΕΥΤ σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης.

X

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017 09:30