07 Ιουν 2023
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 10:03

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης του Υποέργου (νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ»

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Υποέργο(νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ»

Η περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Υποέργο(νέο): «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ» , προϋπολογισμού 248.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

για έργο κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» (Α2 και άνω) του άρθρου 100 του Ν. 3669/08. Το έργο θα εκτελεστεί στο Ηράκλειο Κρήτης και χρηματοδοτείται από (Π.Δ.Ε.)

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002.