Τρίτη 30 Νοε 2021
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 13:27

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗ»

 Η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης έργου κατά τον Ν. 4412/2016, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», μεCPV 44112000-8-Διάφορες οικοδομικές κατασκευές & CPV 45351000-2 Εργασίες μηχανολογικών.

Ο προϋπολογισμός έργου ανέρχεται σε 73.352,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , ( δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ με απρόβλεπτα 59.155,13 Ευρώ και 14.197,23 Ευρώ για το ΦΠΑ) θα βαρύνει τον 62.07.01.0000 προϋπολογισμό λειτουργικών εξόδων της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας του 2018 (ΔΕΣ. 16-01768/ΑΤΕ-16-01816/07.03.2018).

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του αρ 125 του Ν.4412/2016.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΡΤ-ΑΕ http://www.company.ert.gr (Διαγωνισμοί).