05 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 16:00

Πρόσκληση για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών & Λιμενικών Υποδομών(Ε.Υ.Δ.Ε Κ.Υ.Λ.Υ) στις διαδικασίες ωρίμανσης για την δημοπράτηση των έργων»

 

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε Κ.Υ.Λ.Υ) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε Κ.Υ.Λ.Υ) στις διαδικασίες ωρίμανσης για την δημοπράτηση των έργων», «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών στο έργο Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και ασφάλειας υφιστάμενων κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου» με την διαδικασία του αρ. 128 του Ν. 4412/2016

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου συνίστανται στην διάθεση επιστημονικού προσωπικού και μέσων που θα υποβοηθήσουν την Υπηρεσία στις διαδικασίες ωρίμανσης για την δημοπράτηση των έργων για ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται ημερολογιακά. Συνεπώς το αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου σχετίζεται με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Ε.Υ.Δ.Ε Κ.Υ.Λ.Υ και κατ’ επέκταση με την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της Γενικής Διεύθυνσης.
Συνεπώς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το έργο του Τεχνικού Συμβούλου είναι:
• Έλεγχο της ποιότητας και πληρότητας των μελετών των προς δημοπράτηση έργων και ειδικότερα, στον έλεγχο επικαιροποίηση των μελετών και της ρεαλιστικότητας των προϋπολογισμών.
• Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και της συμβατότητας των τευχών δημοπράτησης με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις λοιπές αδειοδοτήσεις .
• Υποβολή προτάσεων για την τεχνική βελτίωση των μελετών, την εκπόνηση πρόσθετων και υποστηρικτικών μελετών
• Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και λοιπές Υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του.
• Ο έλεγχος, η επικαιροποίηση, καθώς και η ενδεχόμενη συμπλήρωση ή/και διόρθωση των διαθέσιμων Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων που αφορούν σε απαλλοτριούμενα ακίνητα.
• Κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης της Υπηρεσίας, η συμμετοχή σε συσκέψεις στα γραφεία της ή σε άλλους χώρους και η παροχή γραπτών ή προφορικών πληροφοριών ή και διευκρινίσεων σχετικά με το έργο του προς αυτήν και τα όργανά της, και γενικά η παροχή κάθε σχετικής υποστήριξης που κρίνει χρήσιμη ο Εργοδότης.
• Επίσης, κάθε άλλη σχετική ενέργεια που τυχόν απαιτείται για την άρτια και επιτυχή εκτέλεση του έργου του, έστω κι αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα, οι οποίες ενδεικτικά θα περιληφθούν στο αντικείμενο της σύμβασης, δίδονται παρακάτω :
1. «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών στο έργο Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας»
Στο τεχνικό αντικείμενο της υπόψη σύμβασης θα περιληφθούν οι εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν στο έργο : «Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας», ΚΕ 1430, Αναδόχου «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ».
Αντικείμενο του υπόψη έργου ήταν η κατασκευή του φράγματος με τα συναφή έργα, στην κοιλάδα του ποταμού Νήσσα, στη θέση «Αχυρά» Ν. Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και η κατασκευή αρδευτικών δικτύων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της περιοχής κεντρικού Ξηρομέρου. Περιελάμβανε τα παρακάτω έργα:
α) Χωμάτινο ανάχωμα, μεγίστου ύψους 36,5 m και όγκου 716.261 m3 με τα συναφή έργα ασφαλείας, υπερχείλισης και εκκένωσης.
β) Έργα παροχέτευσης των απορροών της γειτονικής λεκάνης Κεφαλόβρυσου για τον εμπλουτισμό του ταμιευτήρα.
γ) Έργα υδροληψίας που περιλαμβάνουν σήραγγα μήκους 2.200 m με τα συνοδά της έργα και έργο κατανομής της παροχής.
δ) Αρδευτικά δίκτυα της «ψηλής ζώνης» κεντρικού Ξηρομέρου, καθαρής εκτάσεως 7.500 στρ. που περιλαμβάνουν διώρυγα μήκους 1.000 m, δύο δεξαμενές συνολικού όγκου 22.500 m3 και σωληνωτά δίκτυα μήκους 44 Km.
ε) Οδούς προσπέλασης στα έργα, συνολικού μήκους 16 Km και βελτίωση των υφισταμένων οδών σε μήκος 35 Km.
Ο δημιουργούμενος ταμιευτήρας θα έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 41,7*106 m3, η μέση ετήσια απόληψη ανέρχεται σε 16*106 m3 περίπου και προορίζεται να εξυπηρετήσει την άρδευση 26.100 στρ. καθαρά γεωργικών εκτάσεων της Κτηματικής περιοχής του Δήμου Κατούνας και των κοινοτήτων Κομπωτής, Κονωπίνας, Τρύφου και Αετού.
Λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του έργου ο ανάδοχος ζήτησε την διάλυση της εν λόγω σύμβασης η οποία έγινε αποδεκτή από την Δ/σα Υπηρεσία.
Το υπόψη έργο με την αρ. 109/4-1-2012 είχε ενταχθεί στο Π.Α.Α 2007-2013 ενώ με την αρ. 11342/5-1-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτική Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, αποφασίστηκε η συνέχιση της Πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020.

2. «Επείγουσες εργασίες για την αποφυγή κινδύνων και ασφάλειας υφιστάμενων κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου».
Το Φράγμα Συκιάς, σχεδιάσθηκε για τη δημιουργία ταμιευτήρα ο οποίος θα λειτουργεί ως έργο κεφαλής για τη μεταφορά νερού από τον Ποταμό Αχελώο προς το θεσσαλικό κάμπο με ταυτόχρονη παραγωγή Υδροηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από τη διέλευση του νερού στην κοίτη του Αχελώου. Το φράγμα, που θα έχει ύψος 170m περίπου, άρχισε να κατασκευάζεται από το 1988 όταν διανοίχθηκαν οι σήραγγες εκτροπής επί του Ποταμού Αχελώου και επί του συμβάλλοντος Ποταμού Κουμπουργιανίτικου. Η κατασκευή του φράγματος άρχισε το 1997 και συνεχίσθηκε μέχρι το 2010 οπότε και διακόπηκε.
Από τα έργα του φράγματος, πλην των δύο σηράγγων εκτροπής, έχουν κατασκευασθεί τα δύο ανάντη κύρια προφράγματα ύψους 45m, σχεδόν το σύνολο των εκσκαφών για τη θεμελίωση του φράγματος, μεγάλο μέρος του υπερχειλιστή, κλπ.
Μεγάλο μέρος των κατασκευασθέντων έργων εκτροπής του ποταμού έχουν σχεδιασθεί για προσωρινή χρήση με παραδοχές για μικρή περίοδο επαναφοράς των πλημμυρών σχεδιασμού, όπως προβλέπεται για έργα φραγμάτων. Η παραμονή των έργων αυτών σε λειτουργία για χρονικό διάστημα κατά πολύ μεγαλύτερο από το αρχικώς σχεδιασθέν δημιουργεί αυξημένους κινδύνους για αστοχία των έργων και για πρόκληση μεγάλων καταστροφών στις κατάντη περιοχές.
Για την εξέταση του θέματος αυτού είχε συσταθεί Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων από τους Prof. Louis Berge, Berard Tardieu, Prof. Georgios Koukis and Dr. Nikolaos Moutafis η οποία παρουσίασε τα συμπεράσματά της το Σεπτέμβριο του 2010. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων πρότεινε σειρά μέτρων για τον περιορισμό των κινδύνων στα πλαίσια που αρμόζουν στις συγκεκριμένες συνθήκες. Έκτοτε έχουν παρέλθει 8 έτη και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες με αντίστοιχη αύξηση της πιθανότητας αστοχιών που θα έχουν καταστροφικές συνέπειες στην κοιλάδα του Αχελώου κατάντη.
Αντικείμενο του Συμβούλου θα είναι η εξέταση της τρέχουσας κατάστασης και η επανεκτίμηση των κινδύνων, η πρόταση και διαστασιολόγηση μέτρων μείωσης του κινδύνου καταστροφής και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων αυτών. Ως πιθανά έργα αναφέρονται ο καθαρισμός της σήραγγας εκτροπής του ποταμού Κουμπουργιανίτικου που στην είσοδό της είναι φραγμένη κατά τα 2/3, η τακτοποίηση και πιθανή προσαρμογή της στέψης των προφραγμάτων, η κατασκευή αναβαθμού ανάσχεσης φερτών στον ποταμό Κουμπουργιανίτικο κλπ.
2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 87.192,00€, και η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίστηκε σε 124.335,79 € (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ).
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.
Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-9-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 16:00