09 Δεκ 2023
Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 12:57

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών οικισμού Μ. Βρύσης Δ. Γόρτυνας»

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Τεχνικών Έργων, του Δήμου Γόρτυνας, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β΄) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση (για το έτος 2018),για τη διεξαγωγή κληρώσεων μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ. αριθμό 191/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:6ΓΩΖΩ9Η-ΤΦΔ είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Τακτικά Μέλη

  1. Ηλιάκης Νεκτάριος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
  2. Κοσμαδάκη Χαρίκλεια, ΠΕ Γεωπόνος

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Χουστουλάκης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  2. Κοτσιφάκη Πελαγία, ΤΕ Γεωπόνος

Έργο της παραπάνω διμελούς επιτροπής είναι η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης

για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών οικισμού Μ. Βρύσης Δ. Γόρτυνας», προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Η ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου θα διεξαχθεί την 19η , του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 11: π.μ., μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr)