25 2021
Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 10:25

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης  για την πλήρωση δέκα επτά (17) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων, που υποβλήθηκαν επί των πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά και των αποκλειομένων, που καταρτίσθηκαν, από το Σ.Ε.Π., για τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:

Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών:

1. Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Διεθνών Θεμάτων (Δ7)

2. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας:

1. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29

2. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30)

Πιο συγκεκριμένα το Σ.Ε.Π. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. μετά από τη μελέτη για κάθε υποψήφιο/-α – ενιστάμενο/-νη και για κάθε ένστασή του/της χωριστά:
(i) της ένστασής του και των τυχόν συνημμένων σε αυτή, (ii) της αρχικής αιτήσεώς του/της με το συνοδευτικό αυτής βιογραφικό του/της, που αφορά η κάθε ένσταση, (iii) της υπηρεσιακής βεβαιώσεως της Διεύθυνσης Διοίκησης (Δ4) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για κάθε υποψήφιο/-α – ενιστάμενο/-νη και για κάθε αίτησή του/της χωριστά, που αφορά η κάθε ένσταση, (iii) του φακέλου, που συνοδεύει τις αιτήσεις του κάθε υποψήφιου/-ας – ενιστάμενου /– νης και περιλαμβάνουν τα ανωτέρω περιγραφόμενα έγγραφα καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του κάθε υποψήφιου/-ας – ενιστάμενου/-νης, που τηρούνται στο προσωπικό του/της μητρώο και (iv) της με αριθμ.πρωτ. οικ 46240/15-06-2018 Προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ – Ρ0Ι) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α) έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις των υποψηφίων με τους κατωτέρω Α.Δ.Τ.:
1. ΑΚ804731

2. ΑΒ348811

B) έκανε μερικώς αποδεκτή την ένσταση του/της υποψήφιου/-ας με τον κατωτέρω ΑΔΤ:

1. Χ511626

Γ) έκρινε απορριπτέες τις ενστάσεις των υποψηφίων με τους κατωτέρω Α.Δ.Τ.:

1. ΑΝ051749
2. ΑΖ870565
3. ΑΚ514078
4. ΑΝ591708
5. Σ291991
6. ΑΗ649059
7. Ρ696462
8. ΑΝ562801

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 10:50