26 2021
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 14:48

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δέκα επτά (17) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων, που υποβλήθηκαν επί των πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά και των αποκλειομένων, που καταρτίσθηκαν την 20η Νοεμβρίου 2018, από το Σ.Ε.Π., για τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών:

  • Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31),
  • Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32),
  • Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33)

 

Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

  • Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34),
  • Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35),
  • Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)

Πιο συγκεκριμένα το Σ.Ε.Π. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. μετά από τη μελέτη για κάθε υποψήφιο/-α – ενιστάμενο/-νη και για κάθε ένστασή του/της χωριστά:

(i) της ένστασής του/της και των τυχόν συνημμένων σε αυτή, (ii) της αρχικής αιτήσεώς του/της με το συνοδευτικό αυτής βιογραφικό του/της, που αφορά η κάθε ένσταση, (iii) της υπηρεσιακής βεβαιώσεως της Διεύθυνσης Διοίκησης (Δ4) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για κάθε υποψήφιο/-α – ενιστάμενο/νη και για κάθε αίτησή του/της χωριστά, που αφορά η κάθε ένσταση, (iii) του φακέλου, που συνοδεύει τις αιτήσεις του κάθε υποψήφιου/-ας – ενιστάμενου /– νης και περιλαμβάνει τα ανωτέρω περιγραφόμενα έγγραφα καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του κάθε υποψήφιου/-ας – ενιστάμενου/-νης, που τηρούνται στο προσωπικό του/της μητρώο και (iv) της με αριθμ.πρωτ. οικ 46240/15-06-2018 Προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α) έκανε μερικώς αποδεκτές τις ενστάσεις των υποψηφίων με τον κατωτέρω ΑΔΤ:
1. ΑΒ201853
2. ΑΕ525645
3. ΑΜ097744

Β) έκρινε απορριπτέες τις ενστάσεις των υποψηφίων με τους κατωτέρω Α.Δ.Τ.:
1. ΑΒ348811
2. AE082414
3. ΑΕ102752
4. ΑΚ800079
5. ΑΚ804731
6. ΑΝ045758
7. ΑΝ051749
8. AN591708
9. Ρ696462