05 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 12:45

Τροποποίηση (επέκταση φυσικού αντικειμένου) της υπ’ αριθμ. 138/23-10-2018 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΡΑΠΑΣ»