05 Ιουλ 2020
Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 14:18

Ορθή Επανάληψη: «Παροχή νομικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο "Ανέγερση δύο (2) Νέων Δικαστικών Μεγάρων...και στην Έδεσσα"

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών, σε συνέχεια της με αρ. Δ21/οικ.127/Φ.Β03.01/30-01-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14/02/2019) (ΑΔΑ: ΨΛΨΖ465ΧΘΞ-Π3Ι) Απόφασης Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.,

προσκαλεί

στις 22 Φεβρουάριου 2019, ημέρα Παρασκευή, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :

Α) Θεοδωροπούλου Παρασκευή του Κωνσταντίνου Β) Δημήτριος Κωνσταντίνου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Γ) Διαμάντης Χρήστος του Θεμιστοκλή Δ) Δάμης Ηλίας του Παναγιώτη

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, με τίτλο:  «Παροχή νομικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο "Ανέγερση δύο (2) Νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Έδεσσα" »

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.00 μ.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 13.30 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019 13:07