05 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 14:50

Πρόσκληση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

 Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.140/05-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΩΞ465ΧΘΞ-7ΣΨ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) / Προμήθειες – Υπηρεσίες ( σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :

1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Κ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ – Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

2. ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΣΧΟ

3. ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ κα ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

4. ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ κα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΑΚΗ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στα πλαίσια της διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο ανάθεσης συμβάσεως για το έργο : «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11.30 π μ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 14:51