20 Οκτ 2021

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3α ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΑΣΗΣ

EU TSESPA1420 rgb

 

ΕΡΓΟ:

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 3α ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΑΣΗΣ

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης:

75.000.000,00 €

Ημερομηνία Δημοπράτησης:

03-11-2011

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης:

04-05-2012

Προϋπολογισμός Σύμβασης:

51.262.260,34 €

4ος ΑΠΕ - Τελικός:

51.033.904,74 €

Ανάδοχος έργου:

Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης:

04-01-2016

Ημερομηνία περαίωση των εργασιών:

31-12-2017

Δικαιούχος - Φορέας Υλοποίησης:

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ)

 

 

 

 

 

 

 

Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή του 3ου τμήματος της Α΄ Φάσης ανάπτυξης του Νέου Λιμένα Πατρών το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή: της 5ης Νηοδόχου, Κυμματοθραύστη, Πύργου Ελέγχου, δύο Τερματικών Σταθμών, Περίπτερου-Καταστημάτων-WC και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Το έργο υλοποιήθηκε ως «ΕΡΓΟ-PHASING» σε δύο διακριτές φάσεις στα πλαίσια των χρηματοδοτικών περιόδων ΕΣΠΑ 2007-2013 (Φάση Α1΄) και ΕΣΠΑ 2014-2020 (Φάση Α2΄).

Στην Φάση Α2΄ είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Θαλάσσιες Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Φάση Α1΄) το οικονομικό αντικείμενο ανήλθε στα 33,68 M€ ενώ κατά την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Φάση Α2΄) το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται στα 17,35 M€.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή του 3ου τμήματος της Α΄ Φάσης ανάπτυξης του Νέου Λιμένα Πατρών το οποίο έχει χαρακτηριστεί συμβατή κρατική ενίσχυση σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό C(2014) 4078/25-6-2014 στο πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνεται και η κατασκευή του Πύργου Ελέγχου το οποίο χαρακτηρίζεται ως έργο δημόσιας υποδομής. Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Α. Λιμενικά Έργα.

Ολοκλήρωση της κατασκευής της 5ης νηοδόχου οχηματαγωγών πλοίων μήκους 219m και ωφέλιμου βάθους -10,50m, κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 210m περίπου, κατασκευή πυθμένα με στραγγιστήρια, προφόρτιση και χαλικοπασσάλους και δημιουργία χερσαίων χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων. 

Έργα οδοποιίας.

Έργα κυκλοφοριακής διαμόρφωσης της ελεγχόμενης (περιφραγμένης) χερσαίας ζώνης της 5ης νηοδόχου, έργα οδοποιίας για την διασύνδεση με την εσωτερική οδό κεντρικής κυκλοφορίας του λιμένα (1L) και την εξωτερική οδό που συνδέει το λιμένα με την αστική οδοποιία (οδός 1R), έργα προσαρμογής των οδών 1L και 1R στα δεδομένα της 5ης νηοδόχου.

Υδραυλικά Έργα.

Αποχέτευση ομβρίων της προκύπτουσας συμπληρωματικής χερσαίας ζώνης του λιμένα αλλά και των πίσω από αυτών περιοχών.

Κτιριακές εγκαταστάσεις.

Κατασκευή δύο επιβατικών σταθμών (κτίρια Β1 και Β2) και Κτιρίου WC - Περίπτερου - Καταστημάτων.

Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα.

Οι σχετικές εργασίες περιλαμβάνουν τις επί μέρους Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντα χώρου (χερσαίας ζώνης) και συγκεκριμένα: ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση, πυρόσβεση, εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, και οδοφωτισμός.

Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Έργα διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο (χώροι στάθμευσης ,πράσινο κλπ).

Επιπλέον περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ.

Β. Πύργος Ελέγχου.

Κατασκευή του Πύργου Ελέγχου του Νέου Λιμένα Πατρών 3α τμήμα Α΄ Φάση (κτίριο Α), για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας και του ασφαλούς ελλιμενισμού των οχηματαγωγών πλοίων που προσεγγίζουν και αναχωρούν από το Νέο Λιμένα Πατρών. Πρόκειται για κτίριο 2 ορόφων συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 229,65m² και ύψους 14m, το οποίο θα στεγάσει την υπηρεσία ελέγχου του Νέου Λιμένα Πατρών.

 

Νέος Λιμένας Πατρών   
Νέος Λιμένας Πατρών

Νέος Λιμένας Πατρών

Νέος Λιμένας Πατρών

Νέος Λιμένας Πατρών

Νέος Λιμένας Πατρών