05 Ιουλ 2020
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 11:29

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου στην εκπόνηση προμελέτης οδικών έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα τμήματα Σούδα - Βρύσες και Σκαλέτα - Λινοπεράματα

 Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/598/15-04-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί

Την Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) / Δημόσια Έργα σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  1. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.
  2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
  3. ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  4. ΤΟΠΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην εκπόνηση προμελέτης οδικών έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα τμήματα Σούδα - Βρύσες και Σκαλέτα - Λινοπεράματα, στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 11:30