05 Ιουλ 2020
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 11:34

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ.Χρήστου Σπίρτζη και των κ.κ.Στυλιανού Ποτηράκη, Αστεριάδη Οικονόμου και Δημητρίου Γελαδαρόπουλου από 18-19 Απριλίου 2019

 

Αναθέτουσα Αρχή

   Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών

        Mετακίνηση και διαμονή στη Θεσσαλονίκη ως εξής:

         α) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη και των κ.κ. Στυλιανού Ποτηράκη, Αστεριάδη Οικονόμου από 18 έως 19 Απριλίου   2019.

         β) Ο Υπουργός θα κάνει χρήση ημιδιαμονής την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019   διαμονή

         γ) διαμονή του κ. Δημητρίου Γελαδαρόπουλου από 18 έως 19 Απριλίου 2019.

Κωδικός CPV

34980000-0 ( Ταξιδιωτικά εισιτήρια )

55110000-4 ( Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων )

Προϋπολογισμός

1.928,00€                               780,00€     Α.Λ.Ε: 2420401001

                                              840,00€     A.Λ.E: 2420404001

                                            308,00€     A.Λ.E: 2420405001

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 1039101

 

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος 8%, επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμονής. Επίσης διενεργείται κράτηση 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Ε.Α.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Δικαιολογητικά κατά   την Ανάθεση & Εξόφληση

Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:   Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 12:14