05 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 15:00

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος - Παράκαμψη Πύλου - Μεθώνη»

 Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, (εφεξής ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική Απόφαση, προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α’ 178) και ισχύει, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Α.Ε.
  2. ΣΥΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  3. PLASI. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α. ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε

για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ, στη διαδικασία σχεδιασμού, δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος - Παράκαμψη Πύλου - Μεθώνη», μέσω της διαδικασίας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η διαδικασία διαπραγμάτευσηςθα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι ανωτέρω Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται όπως υποβάλλουν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως αυτό θα διαμορφωθεί από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, Τυποποιημένο Έντυπο της οποίας θα διαμορφωθεί από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ και θα καταχωρηθεί στη πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ύστερα από την αποσφράγιση και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο μειοδότης θα κληθεί εκ νέου για την υποβολή νέας βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς με σχετική Πρόσκληση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ, η οποία θα του κοινοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 15:07