05 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 10:48

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης μελέτης ««ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ»

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ»

Π/Υ : 242.276,94 € με ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΣΑΜΠ 022 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200005  

Η έγκριση των όρων του διαγωνισμού της υπ’ όψιν δημόσιας σύμβασης μελέτης έχει γίνει με την υπ’ αρ. 315-15/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΨΜ7ΛΕ-Ο9Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.