05 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 15:09

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

445.161,30 €

Φ.Π.Α.

24 %

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ : Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της   συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στον Δήμο Παπάγου, με θέσεις φύλαξης :

  • Στην υποδοχή
  • Στην ειδικά διαμορφωμένη ζώνη εισόδου.
  • Στην μαγνητική πύλη ελέγχου επισκεπτών.
  • Στην ακτινοσκοπική συσκευή (X-ray) ελέγχου αντικειμένων.
  • Στον υπαίθριο χώρο.
  • Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης και αποθήκης.
  • Θέση υποδοχής στην κεντρική είσοδο.
  • Στην ακτινοσκοπική συσκευή (X-ray) ελέγχου αντικειμένων.
  • Θέση φύλακα στη πλευρά του κτιρίου που «βλέπει» προς την οδό Δημοκρίτου. Είδος φύλαξης : Στατική, σε 24ωρη βάση, για όλες τις ημέρες του έτους (περιλαμβάνονται Σάββατα, Κυριακές, και όλες οι αργίες) ως ακολούθως :

Είδος φύλαξης : Στατική, σε 24ωρη βάση, για όλες τις ημέρες του έτους (περιλαμβάνονται Σάββατα, Κυριακές, και όλες οι αργίες) ως ακολούθως :

Α. Πέντε (5) φύλακες συνολικά. Δύο (2) ανά βάρδια, στις βάρδιες : 1. 06:00 - 14:00, 2. 14:00 – 22:00 και 3. Ένας (1) στη βάρδια : 22:00 – 06:00, για τις εργάσιμες ημέρες.

Β. Τρείς (3) φύλακες συνολικά. Ένας (1) ανά βάρδια, σε τρείς (3) βάρδιες : 1. 06:00π.μ. - 14:00μ.μ , 2. 14:00μ.μ – 22:00μ.μ και 3. 22:00μ.μ – 06:00π.μ για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και όλες τις αργίες.

Θέση απασχόλησης των στατικών φυλάκων : Στην κεντρική είσοδο του κτιρίου επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στον Δήμο Παπάγου, εντός της ειδικά διαμορφωμένης ζώνης εισόδου και στην υποδοχή, με τη δυνατότητα η θέση να είναι είτε στον υπαίθριο χώρο, είτε στη θέση φύλαξης του υπογείου χώρου στάθμευσης και αποθήκης.

 

       

     Ειδικά καθήκοντα φυλάκων : Έλεγχος επισκεπτών κατά την είσοδό τους στο κτίριο της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού ασφαλείας, ήτοι: α) μίας (1) μαγνητικής  

πύλης ελέγχου επισκεπτών και β) μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής (X-ray) ελέγχου αντικειμένων, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν να χειρίζονται..

ΤΜΗΜΑ Β΄ : Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, στο οποίο υπάρχουν :

Α. Πέντε (5) φύλακες συνολικά. Δύο (2) ανά βάρδια, στις βάρδιες : 1. 06:00 - 14:00, 2. 14:00 – 22:00 και 3. Ένας (1) στη βάρδια : 22:00 – 06:00, για τις εργάσιμες ημέρες.

Β. Τρείς (3) φύλακες συνολικά. Ένας (1) ανά βάρδια, σε τρείς (3) βάρδιες : 1. 06:00π.μ. - 14:00μ.μ , 2. 14:00μ.μ – 22:00μ.μ και 3. 22:00μ.μ – 06:00π.μ για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και όλες τις αργίες.

Θέση απασχόλησης των στατικών φυλάκων : 1. (Εργάσιμες ημέρες) Στην κεντρική είσοδο του κτηρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας στη θέση υποδοχής, και στη θέση που υπάρχει για φύλακα στη πλευρά του κτιρίου που «βλέπει» προς την οδό Δημοκρίτου.

2. (Σάββατο – Κυριακή – Όλες τις αργίες) Στην είσοδο του κτηρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας στη θέση υποδοχής.

Ειδικά καθήκοντα φυλάκων : Ομοίως με τα ως άνω

CPV

79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤHΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δύο (2) έτη, με δικαίωμα λύσης της σύμβασης αζημίως για το Δημόσιο εφόσον το Υπουργείο προβεί στην κάλυψη της φύλαξης με σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ: 2014ΣΕ57100008 , ΣΑΕ 0571.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:

α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016.

β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016.

γ)* 0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης στην ως άνω παράγραφο ΚΥΑ.

*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (σύμφωνα με το ν. 4169/1961). γ) 8% φόρος εισοδήματος

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.eprocurement.gov.gr.