06 Ιουν 2020
Δευτέρα, 06 Μαΐου 2019 16:45

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης: «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις Απτερα – Μεγάλα Χωράφια, Σταλός και Γαλατάς της ΠΕ Χανίων»

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης: «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις Απτερα – Μεγάλα Χωράφια, Σταλός και Γαλατάς της ΠΕ Χανίων», σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4605/2019,

Σας απευθύνει
την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης έργου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις Απτερα – Μεγάλα Χωράφια, Σταλός και Γαλατάς της ΠΕ Χανίων» αφορά σε προσωρινά μέτρα αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και συγκεκριμένα στις θέσεις Απτέρα – Μεγάλα Χωράφια, Σταλός και Γαλατάς, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων του Φεβρουαρίου 2019 και στην άμεση απόδοση της κυκλοφορίας στο κανονικό εύρος διατομής ΒΟΑΚ.
2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική δαπάνη για το ως άνω έργο ανέρχεται στο ποσό των 1.235.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου 2019ΣΕ07100002 της ΣΑΕ 071 του 2019.
3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα ως εξής:
1. ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E., ώρα 10:00 π.μ.
2. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ώρα 10:30 π.μ.
3. ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Μαΐου 2019 16:45