06 Ιουν 2020
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 13:47

Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας από τη θεομηνία της 26-02-2018»

 Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση Ζημιών σε λιμένες του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας από τη θεομηνία της 26-02-2018», προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.750.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 26-02-2019 σε λιμένες του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας και συγκεκριμένα α) στο αλιευτικό καταφύγιο Στομίου β) στο αλιευτικό καταφύγιο Κουτσουπιάς και γ) στο αλιευτικό καταφύγιο Αγιόκαμπου.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 13:47