20 Οκτ 2021

Βελτίωση Ε.Ο Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης

 EU-per-anaptiksis  ESPA1420 rgb

ΕΡΓΟ:

«Βελτίωση Ε.Ο Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης»

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης:

24.000.000,00 €  

(Περιλαμβάνεται έργο προαίρεσης 4.350.000,00€)

Ημερομηνία Δημοπράτησης:

24-09-2013

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης:

25-04-2014

Προϋπολογισμός Σύμβασης:

16.942.431,63 €

(Περιλαμβάνεται έργο προαίρεσης 2.725.000,00€)

1ος ΑΠΕ:

13.875.000,00 €

(Περιλαμβάνεται έργο προαίρεσης 2.725.000,00€)

Ανάδοχος έργου:

«ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.»

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης:

25-8-2016

Ημερομηνία περαίωση των εργασιών:

5-11-2019

Δικαιούχος - Φορέας Υλοποίησης:

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ)

  

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο - Άγιος Βλάσης της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, με συνολικό μήκος μετά την ολοκλήρωσή του 8,40 km. Το τμήμα του νέου αναβαθμισμένου οδικού άξονα χωροθετείται στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Αγρινίου, στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Η Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου είναι τμήμα της Εθνικής Οδού 38 Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο, η οποία ανήκει στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΦΕΚ 2631/Β/29-12-2008)

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσιο της χρηματοδοτικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός– Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων στα πλαίσια των ήδη συμβασιοποιημένων έργων είναι περίπου 5,55 km εκ των οποίων τα 2,8 km αφορούν σε νέα χάραξη, τα 0,3 km αφορούν σε νέα χάραξη στις θέσεις κατασκευής των υψηλών τοίχων αντιστήριξης (Σύμβαση Προαίρεσης) και τα 2,45 km σε βελτίωση της υφιστάμενης οδού με αναβάθμιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της.

Η οδός για το τμήμα που κατασκευάζεται (5,55 km), ανήκει στην κατηγορία ΑΙΙ (οδός μεταξύ νομών/επαρχιών, με ταχύτητα μελέτης Ve= 60 – 90 Km/h). Η προβλεπόμενη διατομή της οδού είναι τύπου Β2σ, με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 11,00m για τα πρώτα χιλιόμετρα (πλ. λωρίδας κυκλοφορίας 3,75m, πλ. λωρίδας καθοδήγησης 0,25m και πλ. σταθεροποιημένου ερείσματος 1,50m) ενώ στο τελευταίο τμήμα (ορεινό), μήκους 1,0 km εφαρμόζεται διατομή Β2, με πλάτος οδοστρώματος 8,00 m. Η οδός θα έχει σε όλο το μήκος της μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Το παράπλευρο δίκτυο κατατάσσεται λειτουργικά στην κατηγορία AV (δευτερεύουσα οδός – αγροτική οδός) και εφαρμόζεται διατομή ζ2 με πλάτος καταστρώματος 5,50m.

Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

-        Την κατασκευή τμήματος μήκους 5,25 km περίπου τα οποία υλοποιούνται με νέα χάραξη της οδού σε μήκος περίπου 2,8 km από τον κόμβο Κ02 (Νέα Αβόρανη, Αγρίνιο) παρακάμπτοντας τους οικισμούς Κοκκινοπύλια, Καμαρούλα και με βελτίωση σε μήκος περίπου 2,45 km της υφιστάμενης οδού με αναβάθμιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της από την έξοδο από τον οικισμό Καμαρούλας μέχρι και το τέλος του τμήματος ενάμιση χιλιόμετρο μετά τον κόμβο Κ05 (Σχίνου).

-        Την πλήρη κατασκευή δύο οδικών τμημάτων συνολικού μήκους 0,30 km περίπου στις θέσεις κατασκευής των υψηλών τοίχων αντιστήριξης Τ1-Τ2 και Τ3.

-        Την κατασκευή νέων παράπλευρων οδών συνολικού μήκους 5,74 km εκατέρωθεν του οδικού τμήματος από τον κόμβο Κ02 (Νέα Αβόρανη - Αγρίνιο) έως και το τέλος του τμήματος ενάμιση χιλιόμετρο μετά τον κόμβο Κ05 (Σχίνου), την κατασκευή των συνδέσεων του παράπλευρου δικτύου με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο συνολικού μήκους 0,26 km και την αποκατάσταση των προσπελάσεων των παρόδιων ιδιοκτησιών. Θα υλοποιηθεί με μελλοντική εργολαβία.

-        Την κατασκευή νέου τμήματος μήκους 2,85 km περίπου από το νέο κόμβο επί της οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων μέχρι την περιοχή του κόμβου Κ02 (Νέα Αβόρανη, Αγρίνιο). Θα υλοποιηθεί με μελλοντική εργολαβία.

-        Επίσης, προβλέπονται οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, υπηρεσίες ανεξάρτητου εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων, εργασίες μετατόπισης - αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω. και σύνδεσης με αυτά και αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.

IMG 20190506 135025  DSCN5825  DSCN5817  DSCN5816  20181004 132111