Παρασκεύη 05 Ιουν 2020
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 15:39

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14)για το έργου: Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη–Πετρές ΒΟAΚ

Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχοντας υπόψη την ανωτέρω Απόφαση,
π ρ ο σ κ α λ ε ί
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

 

1

 

  • “ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ”

 

2

 
  • «Σ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" – ΔΙΑΚΡ. Σ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ ΑΕ
  • "ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

 

3

 
  • «Α.D.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"ΑΤΕ - ΔΙΑΚΡ. "Α.D.Τ-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ”

 

 

4

 
  • “ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ”
  • “Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ” Ε.Ε. - ΔΙΑΚΡ. ”ΑΛΦΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” Ε.Ε.Για την σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14), στις διαδικασίες ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου: Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Β.Ο.A.Κ.
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Οι ανωτέρω τέσσερεις (4) Οικονομικοί Φορείς προσκαλούνται αυτοτελώς ή σε ένωση, προκειμένου να πληρούν τα ζητούμενα τυπικά προσόντα και υποχρεούνται όπως υποβάλουν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016, Τυποποιημένο Έντυπο της οποίας θα διαμορφωθεί από την Δ14 και θα καταχωρηθεί στη πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ύστερα από την αποσφράγιση και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο μειοδότης θα κληθεί εκ νέου για την υποβολή νέας βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς με σχετική Πρόσκληση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δ14, η οποία θα του κοινοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 16:38