Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 13:31

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΣΑΛ/1075/02-07-2019 (ΑΔΑ: 698Σ465ΧΘΞ-ΥΟΙ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 (4ος όροφος), Αθήνα, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

• ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΜ (ώρα 9:00 π.μ.)
• ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ –δ.τ GEOMATICS AE (ώρα 9:30 π.μ.)
• ΚΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ώρα 10:00 π.μ.),

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην κτηματογράφηση της ζώνης διέλευσης της υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης Σαλαμίνας, στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 13:32