Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 14:35

Δημοσίευση δημοπράτησης «Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και υδραυλικών μελετών και την εκπόνησης φακέλων οριοθέτησης ρεμάτων εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ΥΤΕΠΕΚ ΕΤΏΝ 2018-2019»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο «Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και υδραυλικών μελετών και την εκπόνησης φακέλων οριοθέτησης ρεμάτων εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ΥΤΕΠΕΚ ΕΤΏΝ 2018-2019»,

προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ

για προσφέροντες με Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

1              στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Α' και άνω

2              στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α' και άνω

3              στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α' και άνω

Το τεχνικό αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο ανά κατηγορία υποστηρικτικής μελέτης ορίζεται ως ακολούθως:

Α. Υδραυλικές Μελέτες (Υδραυλικές μελέτες που αφορούν Υδραυλικά)

Β. Τοπογραφικές μελέτες.(Τοπογραφικές μελέτες που αφορούν Υδραυλικά Έργα)

Γ. Περιβαλλοντικές Μελέτες.(Περιβαλλοντικές Μελέτες που αφορούν Υδραυλικά Έργα).