Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 14:56

Τεύχη Δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ»

1. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

3. Τιμολόγιο Δημοπράτησης

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

5. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της

6. Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)

7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

8. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και σε μορφή XML

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 14:56