Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 09:54

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Εκπόνηση στατικής και Η/Μ μελέτης και συντονισμό τους με την αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοῒου»

 

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, κατ’ εφαρμογή:

Α) Της παρ. 8β του αρ. 221 του Ν. 4412/2016

Β) Της παρ. 10 του αρ. 221 του Ν. 4412/2016

            Γ)     Της      Απόφασης     Υπουργού     Υποδομών     και     Μεταφορών     ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017     (ΦΕΚ

4841/Β/29.12.2017)

Θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8β του αρ. 221 του Ν. 4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την «Εκπόνηση στατικής και Η/Μ μελέτης και συντονισμό τους με την αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοου», συνολικού προϋπολογισμού 1.123.783,07 Ευρώ(πλέον ΦΠΑ, 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στην ΣAΜ 014.

Το έργο αφορά στην εκπόνηση στατικής και Η/Μ μελέτης και στον συντονισμό τους με την αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοου.

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/413226/43450/3262/30.7.2019 Απόφαση της ΔΠΑΝΣΜ, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Κάντζα Χαρίκλεια, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, με αναπληρώτρια την Καραλή Παρασκευή, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων.
  2. Κοσμά Χριστίνα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Δεσύλλα Αλεξάνδρα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2.8.2019 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.gr