Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 10:08

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες»

 Ο Δήμος Αιγιαλείας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες», προϋπολογισμού: 3.490.00,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», (εμπεριέχεται ως υποέργο στην Πράξη με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες» που εντάχθηκε στο Ε.Π. με την υπ’ αρίθμ. 378/24-01-20019 απόφαση ένταξης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε.). Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται μέσω της Συλλογικής Απόφασης Σ.Α. Ε.Π.001/1 (κωδ. Ενάριθμου 2019ΕΠ00110021) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% και 20% αντίστοιχα.