Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 13:24

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ»

 O Δήμος Σφακίων, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαδικασίων για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου

«ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ»

(. Μελέτη της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) προϋπολογισμού 102.771,93 €. (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στηνA1 τάξη και άνω για έργα κατηγορία «ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»   (προϋπολογισμός   82.380,59 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τις Γεωλογικές και Υδρογεωλογικές συνθήκες και προκειμένου να αντιμετωπισθεί το έντονο πρόβλημα της Λειψυδρίας, συντάθηκε η παρούσα μελέτη που αφορά την ανόρυξη – αντικατάσταση της παλαιάς υδρευτικής γεώτρησης της τ.κ. Ανώπολης. Η παροχή της υφιστάμενης γεώτρησης (παλαιάς) έχει μειωθεί σημαντικά λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων και δεν λειτουργεί και προτείνεται η αντικατάσταση της με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

  1. Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης διαμέτρου 9 5/8 βάθους 380 +/- 20 μέτρα.
  1. Μετά την διαπίστωση της υδροφορίας θα γίνει παραγωγική με διεύρυνση

Φ 17 ½ ίντσες.

  1. Σωλήνωση με σωλήνες Φ 10 ίντσες (τυφλά και φίλτρα)
  1. Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα Φ 1 ¼
  1. Τοποθέτηση κατάλληλου διαβαθμισμένου χαλικόφιλτρου με ανάπτυξη – καθαρισμό.
  1. Δοικιμαστική άντληση.

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που αναμένεται να διατρηθούν είναι ανθρακικοί σχηματισμοί έντονα καρστικοποιημένοι και τεκτονισμένοι.

Η νέα γεώτρηση χωροθετείται βόρεια της υφιστάμενης   σε απόσταση 29,5 m από αυτήν ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας παραμένει ο ίδιος.

 Η νέα γεώτρηση θα έχει συντεταγμένες Χ = 509877,50  Ψ= 3896073,20 και το υψόμετρο  στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ορίζεται στα 408 m.

Για την ανόρυξη της παραπάνω γεώτρησης έχει εκδοθεί άδεια αντικατάστασης της παλαιάς.

Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης ανέρχεται σε 102.771,93 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ&ΟΕ 18% των απρόβλεπτων 15% και του Φ.Π.Α. 24%.