Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 13:28

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (Α' ΦΑΣΗ)»

 Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π. Ε. Ευρυτανίας, κατ’ εφαρμογή : 

1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , 
2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , 
3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (Α' ΦΑΣΗ)», Προϋπολογισμού: 550.000,00€.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 066. Το έργο αφορά την κατασκευή τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης και στηθαίων ασφαλείας στο πρώτο τμήμα της οδού που συνδέει το Μεγάλο Χωριό με τα Δολιανά του Δήμου Καρπενησίου, του Νομού Ευρυτανίας.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την αριθ. 73/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (ΑΔΑ:ΩΙ26ΩΛΚ-8ΨΡ), είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1) Παπαροϊδάμη Μαρίνα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ και

2) Τριχιά Μαρία, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3)Καρακώστα Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΕ Ευρυτανίας

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2/8/2019 και ώρα 10:00 μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr.