Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 13:34

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων (έτους 2019)»

 

Ο Δήμος Κορυδαλλού, κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β΄/02-05-2018) απόφαση, θα πραγματοποιήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη τριών (3) τακτικών μελών, κατηγορίας ΠΕ ή TE και των αναπληρωματικών τους, για την συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού του κάτωθι έργου.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη – τεχνικοί υπάλληλοι που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχήςκαι πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 4 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 ( ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β΄/02-05-2018) απόφαση.

Οι χρήστες της εφαρμογής, του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β΄/02-05-2018) απόφαση, οι οποίοι ορίστηκαν για το έτος 2019 με την αρ. 21/05-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:63Β8ΩΛΩ-ΘΩΚ) σύμφωνα με τη δήλωση ορισμού χρηστών για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1

Δημήτρης Παπούλης

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

2

Αντωνία Καμπουράκη

ΔΕ – Τεχνικών Δομικών Έργων

Έργο των παραπάνω χρηστών είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων (έτους 2019)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 121.600,00€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Με την αρ. πρωτ. 15499/15-07-2019, Α.Α.Υ. 388/15-07-2019 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ΚΑΕ: 30.7331.0091 [(ΑΔΑΜ:19REQ005277872 2019-07-16), Ο.Ε. (ΑΔΑΜ:19REQ005300013 2019-07-18), και (ΑΔΑ:Ω8Σ2ΩΛΩ-9ΛΓ)].

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Πηγή χρηματοδότησης: ΚΑΠ 2018 (για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων)

Σας γνωστοποιούμε ότι η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρου έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02-08-2019 και ώρα 12:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στο γραφείο του Τμήματος Μελετών του Δήμου Κορυδαλλού.