Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 08 Αυγούστου 2019 12:42

Εγκύκλιος 5 - Ενημέρωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, (ΕΑΑΔΗΣΥ) εξέδωσε το με αρ. πρωτ.3774/11-7-2019 έγγραφο (ΑΔΑ: 97ΕΖΟΞΤΒ-6Ω5) αναφορικά με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.grσε επεξεργάσιμη μορφή του επικαιροποιημένου υποδείγματος διακήρυξης για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και του επικαιροποιημένου υποδείγματος διακήρυξης για συμβάσεις προμηθειών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί συνολικά, στις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του Ν. 4608/2019 και 56 του ν. 4609/2019.