Δευτέρα 03 Οκτ 2022

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης

1. Αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Στήριξης είναι η παροχή νομικής στήριξης στις υποκείμενες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και ΕΥΔΕ κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών και για τη διαχείριση διαφορών που αναφύονται σε όλα τα στάδια των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και η επεξεργασία θέσεων, απόψεων και προτάσεων επί ειδικών νομικών θεμάτων, έπειτα από αίτημα των ανωτέρω οργανικών
μονάδων.
2. Για την υποβοήθηση του ανωτέρω έργου δύναται να κατανέμονται κατά λόγο αρμοδιότητας υπάλληλοι του Τμήματος ανά Γενική Διεύθυνση, κατόπιν σχετικής πρότασης του καθ’ ύλην αρμόδιου Γενικού Διευθυντή.