Δευτέρα 03 Οκτ 2022

Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων

 1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων είναι:

α. Η διαμόρφωση κανόνων ποιότητας για έργα και μελέτες τεχνικών έργων
β. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση όλων των κατασκευαστικών προγραμμάτων και τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ιδιαίτερα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
γ. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σε θέματα αρμοδιότητάς της.
δ. Η ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας με αρμόδια ερευνητικά κέντρα ή φορείς για την επίτευξη των στόχων της Γενικής Διεύθυνσης.
ε. Η συνεργασία με διαχειριστικές αρχές για τον προγραμματισμό ένταξης έργων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
στ. Ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

2. Η Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές Μονάδες:
α. Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης (Δ22).
β. Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Δ23).
γ. Διεύθυνση Μητρώων (Δ24).
δ. Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25).